مهتا چه می کند؟

فهرست منابع اطلاعاتی مهتا

خزشگر های مهتا اکنون علاوه بر شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان های پر مخاطب، بیش از ۱۰۰ خبرگزاری در سه زبان انگلیسی، فارسی و عربی را پوشش می دهد. بسامد جمع‌آوری اخبار خزشگر ها به اندازه‌ای بالاست که مهتا هیچ داده‌ای را از دست نمیدهد

گزارش عمل‌کرد موتور جستجوی پیشرفته

موتور جستجوی پیشرفته ی مهتا به شما اجازه می‌دهد تا با فیلترها و بازه های زمانی دلخواه در انبوه داده‌های جمع‌آوری شده به جستجوی اطلاعات بپردازید.

سرویس های تحلیل متن خبری

موتور تحلیل متن مهتا مجهز به بیش از ۳۰ سرویس برای آماده سازی، پیش پردازش و تحلیل‌های معنایی و واژگانی متون اخبار انگلیسی، فارسی و عربی است.

سرویس های تحلیل شبکه ی اجتماعی

موتور جستجوی پیشرفته ی مهتا به شما اجازه می‌دهد تا با فیلترها و بازه های زمانی دلخواه در انبوه داده‌های جمع‌آوری شده به جستجوی اطلاعات بپردازید.